شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی

هر لحظه به دام دگری پا بستی

گفت شیخا هر آنچه گوئی هستم

آیا تو چنان که می‌نمایی هستی

                                                      خیام

/ 0 نظر / 3 بازدید